Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn 10 tháng năm 2017