Startup giữ đồ thuê nhận vốn đầu tư 18 triệu USD

;