Vietnam Airlines bán cổ phần cho đối tác nước ngoài