Thị trường

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng phí công đoàn hay không?

(VNF) – Doanh nghiệp mới thành lập hoặc đã đi vào hoạt động đều bắt buộc phải đóng phí công đoàn cho người lao động. Mức đóng phải bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải đóng phí công đoàn hay không?

Doanh nghiệp dù đã có công đoàn hoặc chưa thành lập tổ chức công đoàn đều phải đóng phí công đoàn.

Doanh nghiệp không có công đoàn cũng phải đóng phí công đoàn

Theo quy định tại điều 26 của Luật công đoàn năm 2012 và căn cứ Nghị định 191/2013 của Chính phủ thì đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở.

Cụ thể, các đối tượng phải đóng kinh phí đoàn như sau: Cơ quan nhà nước (thuộc lực lượng vũ trang nhân dân); Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập;

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã;

Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam; Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Nếu như trước đây chỉ có những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thì mới đóng phí. Tuy nhiên, từ khi Luật công đoàn năm 2012 có hiệu lực thì các doanh nghiệp không có tổ chức công đoàn cũng phải nộp kinh phí công đoàn.

Như vậy, đối với doanh nghiệp dù đã thành lập tổ chức công đoàn hoặc chưa thành lập tổ chức công đoàn đều phải đóng phí công đoàn cho người lao động.

Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ lương đóng bảo hiểm


Doanh nghiệp phải đóng kinh phí công đoàn cho người lao động.

Mức đóng kinh phí công đoàn cho người lao động được quy định tại Điều 5 Nghị định 191 như sau: Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Căn cứ theo quy định trên, doanh nghiệp phải đóng kinh phí công đoàn cho người lao động với mức đóng bằng 2% trên quỹ lương đóng bảo hiểm cho người lao động.

Theo Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thì mức lương đóng bảo hiểm cho người lao động là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Doanh nghiệp trừ 1% kinh phí công đoàn trên tổng số lương của người lao động trước khi chi trả thu nhập cho người lao động.

Tin mới lên