Giải pháp nào cho BOT Cai Lậy?

Bộ GTVT giảm phí BOT Cai Lậy trung bình 30%

Bộ GTVT giảm phí BOT Cai Lậy trung bình 30%