Học thuật

Tỷ lệ thanh khoản nhanh là gì? Cách xác định thành phần của tỷ lệ thanh khoản nhanh

Tỷ lệ thanh khoản nhanh là gì? Cách xác định thành phần của tỷ lệ thanh khoản nhanh

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tỷ lệ lưu động hay tỷ lệ thanh khoản nhanh (current ratio or acid-test ratio) là gì? Cách xác định thành phần của tỷ lệ thanh khoản nhanh.
Tạo tiền gửi không kỳ hạn là gì?

Tạo tiền gửi không kỳ hạn là gì?

Doanh thu bình quân là gì?

Doanh thu bình quân là gì?

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

Rời bỏ thị trường là gì?

Rời bỏ thị trường là gì?

Rủi ro và tính bất định là gì?

Rủi ro và tính bất định là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

« 1 2 3 »