M&A

SCIC thoái vốn khỏi FPT trong năm nay

SCIC thoái vốn khỏi FPT trong năm nay