Analytic

Ngân hàng

Cần có luật riêng để xử lý nợ xấu

Cần có luật riêng để xử lý nợ xấu

Xử lý nợ xấu: Không chỉ đặt trên vai NHNN

Xử lý nợ xấu: Không chỉ đặt trên vai NHNN

Đại hội đồng cổ đông vì ai?

Đại hội đồng cổ đông vì ai?