Analytic

Tiêu điểm

Quốc hội vào tuần bận rộn với việc biểu quyết các nội dung kinh tế

Yến Thanh - 09:48, 07/11/2016

(VNF) - Quốc hội sẽ bắt đầu một tuần làm việc với hàng loạt nội dung quan trọng liên quan đến các kế hoạch kinh tế, tài chính cho năm 2017 và các năm tới.

Quốc hội vào tuần bận rộn với việc biểu quyết các nội dung kinh tế

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một loạt vấn đề về kinh tế, tài chính của Việt Nam trong thời gian tới, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn.

Cụ thể, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm (trong đó có nội dung mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020). Theo lịch làm việc, nội dung này sẽ được tiến hành vào ngày 9/11.

Theo Dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, trong kế hoạch này, tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 6.864 nghìn tỷ đồng; đồng thời cần đảm bảo tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân không thấp hơn 23,5% GDP, trong đó thuế, phí và lệ phí khoảng 21-22% GDP.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn này khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26% tổng chi ngân sách nhà nước; giảm tỷ trọng chi thường xuyên ngân sách nhà nước xuống dưới 64% tổng chi ngân sách nhà nước.

Việt Nam sẽ ưu tiên chi trả nợ, đảm bảo dự trữ quốc gia khoảng trên 10% (không bao gồm trả nợ gốc).

Về tổng chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, ngân sách chi được dự kiến ở mức khoảng 2 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước cả giai đoạn 2016-2020 không quá 3,7% GDP, trong đó bội chi ngân sách Trung ương không quá 3,5% GDP và bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP.

Chỉ tiêu bội chi cho giai đoạn này khá thấp so với giai đoạn 5 năm vừa qua, cho thấy nỗ lực “thắt lưng buộc bụng” trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nợ công vẫn cao.

Một nội dung đáng chú ý khác là Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến vào sáng 10/11.

Dự thảo nghị quyết được Chính phủ trình Quốc hội thảo luận đặt mục tiêu tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 là 2 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.120.000 tỷ, vốn nước ngoài 300.000 tỷ, vốn trong nước 820.000 tỷ.

Trong giai đoạn 2017 – 2020, Việt Nam có thể phát hành 200.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ.

Riêng đối với ngân sách nhà nước năm 2017, dự kiến vào ngày 11/11, Quốc hội sẽ thông qua dự toán. Theo dự thảo nghị quyết, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.212.180 tỷ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.390.480 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 178.300 tỷ đồng tương đương 3,5% tổng sản phẩm trong nước.