Tiêu điểm

Hơn 7.000 tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm bị kiểm tra

Hơn 7.000 tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm bị kiểm tra

(VNF) - 9 tháng năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được 1.658 tổ chức đảng và 5.498 đảng viên. Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận đối với 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra các cấp kết luận 1.506 tổ chức đảng và 4.735 đảng viên.