Thị trường

Tổng công ty Sông Hồng mất trắng tiền tỷ vì đầu tư vào Tài chính Phong Phú

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.

Tổng công ty Sông Hồng mất trắng tiền tỷ vì đầu tư vào Tài chính Phong Phú

Tổng công ty Sông Hồng mất trắng hàng tỷ đồng đầu tư vào Tài chính Phong Phú.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ cho biết, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã có các văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Kết luận thanh tra.

Đối với xử lý việc không trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính số tiền 5 tỷ đồng. Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và một số đơn vị thành viên đã trích lập bổ sung dự phòng các khoản đầu tư tài chính 5 tỷ đồng vào BCTC năm 2015.

Về vấn đề xử lý việc không trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền 13,1 tỷ đồng, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền 13,1 tỷ đồng theo kiến nghị tại Kết luận thanh tra.

Cụ thể, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã thực hiện trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền 12,4 tỷ đồng vào BCTC năm 2011. Công ty Xây lắp vật liệu xây dựng An Dương đã trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền 235 triệu đồng. Chi nhánh Tổng công ty tại TP. HCM nay là Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn) đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền 491 triệu đồng trong năm 2013.

Về xử lý việc Công ty Xây lắp Vật liệu xây dựng An Dương trích thiếu dự phòng phải thu khó đòi số tiền 3,3 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ cho biết, Công ty Xây lắp Vật liệu xây dựng An Dương đã thực hiện trích lập bổ sung dự phòng phải thu khó đòi số tiền 3,3 tỷ đồng vào BCTC năm 2011.

Đối với xử lý chi nhánh Tổng công ty tại TP. HCM trích thiếu dự phòng phải thu khó đòi số tiền 494 triệu đồng, Chi nhánh Tổng công ty tại TP. HCM đã giải thể và chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn từ tháng 7/2011. 

Đến ngày 31/7/2013 Công ty cổ phần Sông Hồng Sài Gòn đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi số tiền 584 triệu đồng (bao gồm cả chi nhánh Tổng công ty tại TP. HCM trích thiếu dự phòng phải thu khó đòi số tiền 494 triệu đồng).

Về việc đầu tư vào Công ty Tài chính Phong Phú làm mất vốn Nhà nước số tiền 4 tỷ đồng, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi khoản đầu tư năm 2006, tuy nhiên khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng công ty, Công ty kiểm toán VACO đã hoàn nhập dự phòng khoản phải thu khó đòi vào vốn chủ sở hữu. 

Đến thời điểm 30/4/2010, Tổng công ty đã lập dự phòng phải thu khó đòi toàn bộ số tiền 3,9 tỷ đồng. Cho đến nay, Tổng công ty cổ phần Sông Hồng chưa thu hồi được số tiền nêu trên.

Việc tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan trong việc đầu tư vào Công ty Tài chính Phong Phú làm mất vốn Nhà nước hiện chưa thực hiện được do các cá nhân này đã nghỉ hưu, chuyển công tác, đã có người chết. 

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép không tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân này.

Tin mới lên