ông Trương Minh Tuấn thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng