Đơn từ nhiệm của Chủ tịch Protrade không được phê chuẩn