Ế toàn bộ cổ phần của Hoá chất miền Nam do Vinachem chào bán