‘Đại dự án’ thua lỗ Đạm Hà Bắc lỗ thêm 266 tỷ đồng trong 9 tháng