Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy