Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng