Sự kiện nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam năm 2019