Tài chính

2 sở giao dịch chứng khoán đồng loạt lãi đậm trong năm 2018

(VNF) - Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của HNX tăng 20% lên 307 tỷ đồng, trong khi HoSE ghi nhận 649 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 22% so với năm trước đó.

2 sở giao dịch chứng khoán đồng loạt lãi đậm trong năm 2018

2 sở giao dịch chứng khoán đồng loạt lãi đậm trong năm 2018

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 vừa được Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, doanh thu năm vừa qua của HNX đạt 503 tỷ đồng, tăng 6,1% so với năm 2017.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của HNX là phí giao dịch chứng khoán với 414 tỷ đồng, tăng 8% và chiếm 82% doanh thu. Kế đến là phí đấu thầu với 43,1 tỷ đồng, giảm 11% và chiếm 8,7% doanh thu; phí dịch vụ cung cấp thông tin với 22,8 tỷ đồng, tăng 9% và chiếm 4,5% doanh thu.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của HNX là 432 tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2017.

Sở dĩ lợi nhuận trước thuế năm 2018 của HNX tăng tới 20% (đạt 307 tỷ đồng) mặc dù lợi nhuận gộp chỉ tăng 8,3% phần lớn là do chi phí quản lý doanh nghiệp năm vừa qua của HNX giảm 15 tỷ đồng (đạt 180 tỷ đồng), trong khi doanh thu tài chính tăng thêm gần 7 tỷ đồng (đạt 59 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HNX ở mức 1.291 tỷ đồng, giảm 4% sau một năm. Phần lớn tài sản của HNX dưới dạng tiền gửi ngân hàng với tổng giá trị 1.004 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của HNX đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 1.000 tỷ đồng, không đổi sau một năm. Nợ phải trả ở mức 291 tỷ đồng, giảm 44%.

Trong khi đó, năm 2018, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) ghi nhận 934 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với năm 2017.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu dịch vụ giao dịch chứng khoán chiếm tỷ lệ áp đảo 87% khi đem về tới 814 tỷ đồng, tăng 29%. Còn lại là doanh thu dịch vụ niêm yết 11,9 tỷ đồng, doanh thu sử dụng thiết bị đầu cuối 1,4 tỷ đồng, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ 61,7 tỷ đồng và doanh thu khác về hoạt động nghiệp vụ 44,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của HoSE trong năm 2018 đạt 865 tỷ đồng, tăng 19%.

Trong kỳ, HoSE ghi nhận 44,7 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 17%), chủ yếu là lãi tiền gửi; trong khi chi phí tài chính chỉ vỏn vẹn 229 triệu đồng. HoSE cũng ghi nhận 260 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 13%.

Kết thúc năm 2018, HoSE đạt lợi nhuận trước thuế 649 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước đó.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của HoSE đạt 1.915 tỷ đồng, tăng 18% sau một năm. Phần lớn tài sản của HoSE là tiền gửi ngân hàng với 990 tỷ đồng và tài sản cố định với 603 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của HoSE đến hết ngày 31/12/2018 ở mức 1.520 tỷ đồng, tăng 11% sau một năm. Nợ phải trả ở mức 395 tỷ đồng, tăng 56%.

Tin mới lên