Tài chính

3 tháng, SCIC thoái vốn 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng

(VNF) - Trong 03 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 03 tháng đầu năm 2017).

3 tháng, SCIC thoái vốn 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng

Theo số liệu từ Báo cáo tình hình tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2016, 03 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn tới của Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), trong 03 tháng đầu năm 2017, đã có 07 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng giá trị thực tế của 07 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 1.855 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 379 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì vốn điều lệ của 07 đơn vị là 693,5 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 328,2 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 265,7 tỷ đồng, bán cho người lao động 8,5 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 4,7 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 86,3 tỷ đồng.

Về tình hình thoái vốn, trong giai đoạn 2011- 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thực hiện thoái vốn đầu tư vào 05 lĩnh vực nhạy cảm được 11.036 tỷ đồng, thu về 10.742 tỷ đồng. SCIC đã bán vốn tại 411 DN, với doanh thu bán vốn đạt 8.726 tỷ đồng, giá vốn 3.595 tỷ đồng, thặng dư bán vốn hơn 5.130 tỷ đồng, gấp 2,4 lần giá trị sổ sách.

Trong năm 2016, các đơn vị đã thoái được 5.149 tỷ đồng, thu về 18.832 tỷ đồng, bao gồm: thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm được 490 tỷ đồng, thu về 450 tỷ đồng, thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) được 1.578 tỷ đồng, thu về 2.273 tỷ đồng, thoái vốn ở SCIC: SCIC đã bán vốn tại 67 doanh nghiệp với giá trị là 1.577 tỷ đồng, thu về 4.116 tỷ đồng.

Trong 03 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thoái vốn năm 2016 các đơn vị mới báo cáo trong 03 tháng đầu năm 2017), bao gồm: thoái vốn tại 05 lĩnh vực nhạy cảm được 35,8 tỷ đồng, thu về 36,3 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác (ngoài 05 lĩnh vực nhạy cảm) được 1.703 tỷ đồng, thu về 2.061 tỷ đồng; thoái vốn ở SCIC: SCIC đã bán vốn tại 15 doanh nghiệp với giá trị là 1.333 tỷ đồng, thu về 12.139 tỷ đồng (bao gồm số thoái vốn của SCIC tại Vinamilk với giá trị 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

Tin mới lên