Tài chính

31 bộ và địa phương ‘nợ’ báo cáo giám sát tài chính gần nửa năm

(VNF) – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017 đối với 31 bộ và địa phương chậm nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

31 bộ và địa phương ‘nợ’ báo cáo giám sát tài chính gần nửa năm

Phó Thủ tướng Vương Định Huệ yêu cầu kiểm điểm việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định ối với 31 bộ và địa phương chậm nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Công văn số 204/TTg-ĐMDN ngày 9/2/2017 về việc báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm điểm nghiêm túc việc không thực hiện báo cáo, báo cáo chậm, báo cáo không đúng mẫu quy định báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Các bộ, địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2017.

Các cơ quan trên xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không nộp, nộp không đầy đủ, không đúng hạn các báo cáo và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/2/2017; xử lý người đứng đầu doanh nghiệp để thua lỗ theo quy định.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính có trách nhiệm công khai các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố không thực hiện báo cáo giám sát theo quy định trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề xuất Thủ tướng Chính phủ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 6/1/2017, Bộ Tài chính đã gửi Công văn số 211/BTC-TCDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về về việc các bộ, địa phương thực hiện báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Theo Bộ Tài chính, Khoản 1.k Điều 12 Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám sát tài chính định kỳ 6 tháng đối với doanh nghiệp Nhà nước gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/8 của năm báo cáo (kèm theo báo cáo giám sát tài chính của từng doanh nghiệp).

Khoản 1.b Điều 35 Nghị định số 87 quy định bộ quản lý ngành tổng hợp kết quả giám sát 6 tháng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/7 của năm báo cáo; UBND cấp tỉnh tổng hợp kết quả giám sát tài chính sáu 6 tháng và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/7 của năm báo cáo.

Như vậy, kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước đã bị nộp chậm tới hơn 5 tháng, còn kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đã bị nộp chậm tới hơn 6 tháng.

Hồi tháng 11/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 15700/BTC-TCDN gửi các cơ quan đại diện chủ sở hữu (bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về việc đôn đốc thực hiện nộp báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và hằng năm theo các quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP và Thông tư số 200/2015/TT-BTC.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 về Bộ Tài chính trước ngày 25/11/2016. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2016, vẫn còn 31 cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 về Bộ Tài chính (trong đó có 9 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22/63 địa phương chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2016 về Bộ Tài chính).

Đối với các bộ, địa phương đã nộp báo cáo thì hầu hết đều lập, gửi tới Bộ Tài chính chậm so với quy định nêu trên và chậm so với cả công văn đôn đốc mà Bộ Tài chính phát đi vào ngày 3/11/2016. Chỉ có 10 đơn vị lập báo cáo trước ngày 31/8/2016.

Tin mới lên