9 tháng đầu năm 2019 VEC phục vụ bao nhiêu phương tiện