Aber tuyên bố chiết khấu bằng nửa mặt bằng hiện nay