Báo cáo tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 9 tháng đầu năm 2018