Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Xây dựng