Bộ GTVT: VEC được đấu thầu hoặc đặt hàng bảo trì đường bộ