BIDV không phải trả hơn 1.633 tỷ đồng cho ngân hàng CB