Ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý 12 dự án thua lỗ ngành Công Thương