Công khai kế hoạch chuyển đổi 26.000ha đất nông nghiệp