Cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai thoát diện cảnh báo