Chỉ định PVC làm tổng thầu có quyết định Thủ tướng