Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai