Chuyển đổi số và xu hướng M&A trong lĩnh vực công nghệ năm 2022