Dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong ngành Dầu khí