DNA Holding nâng sở hữu tại bánh kẹo Hữu Nghị lên trên 54%