EVN đấu giá hơn 4 triệu cổ phiếu Phong điện Thuận Bình