ExxonMobil triển khai dự án trên biển và trên bờ theo kế hoạch