FLC tài trợ kinh phí lập quy hoạch dự án ở Phú Yên