Genco 3 sẽ thoái vốn tại Vĩnh Sơn Sông Hinh trong quý IV