Genco3 muốn bán gần 31% vốn tại Vĩnh Sơn Sông Hinh