Grab ‘phản đối’ việc bắt buộc lắp hộp đèn trên nóc xe