Hơn 71 tỷ USD được 'bơm' vào các quỹ chứng khoán toàn cầu