Hải Phòng gọi 500 triệu USD vốn FDI cho 4 dự án giao thông trọng điểm