Khách hàng lớn của TCM nộp đơn phá sản tại Tòa án Mỹ