Minh Phú chào bán 60 triệu cổ phiếu cho MPM Investment