Nguyễn Thanh Long làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương