PV Power chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần