PVN đang thực hiện bán 49% vốn tại Lọc hoá dầu Bình Sơn