Phó Tổng Giám đốc của Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro