Phan Văn Vĩnh yêu cầu không công bố bản án lên cổng thông tin